Zamezení sociálnímu vyloučení
na obou stranách hranice

Evropská Unie
SN.CZ
EUROREGION LABE

o čem projekt byl?

Cílem projektu bylo vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe profesionálů a odborníků pracujících v oblasti sociálního začleňování.

Projekt tak přispěl ke snižování problémů v oblasti sociálního vyloučení na obou stranách hranice. V průběhu projektu došlo k navázání kontaktů mezi zástupci institucí, municipalit a organizací poskytujících pomoc a podporu sociálně vyloučeným.

V průběhu projektu byly diskutovány metody, postupy a způsoby práce s cílovou skupinou k dlouhodobému přenášení znalostí a metod mezi zapojenými účastníky.Přímo byly podpořeny subjekty, které se podílejí na řešení problematiky sociálně vyloučených osob a osob sociálním vyloučením ohrožených.

Nepřímo byly podpořeny sociálně vyloučení a sociálním vyloučením ohrožené osoby.

„Zamezení sociálnímu vyloučení na obou stranách hranice“, EEL-0810-CZ-20.08.2021 byl podpořen z prostředků Evropské unie.

 • první setkání

  představení projektu

  představení projektu, představení základních dat a údajů o sociálním vyloučení na obou stranách hranice

  sdílení základního kontextu v oblasti financování a legislativního ukotvení na obou stranách hranice

 • druhé setkání

  zkušenosti z práce

  zkušenosti z práce s komunitou a zapojováním veřejnosti do řešení problematiky sociálního vyloučení

 • třetí setkání

  případová studie

  případová studie zacílená na prezentaci aspektů využití metody Housing first - Dobrovolnické centrum, z.s.

  případová studie zacílená na prezentaci provázanosti nabídky služeb - Člověk v tísni

  budoucí spolupráce, hledání společných témat

  exkurze Domu služeb organizace Člověk v tísni a sociálního prostoru čtvrti Předlice v Ústí nad Labem

 • čtvrté setkání

  strategie obcí

  strategie obcí při řešení problémů znevýhodněných čtvrtí – Odbor sociální města Drážďany

  případová studie zacílená na integrovaný přístup rodinné výchovy a podpory vzdělávání - VSP e. V.

  přístupy a zásady práce v rodinném centru Puzzle - Omse e. V.

  budoucí spolupráce, hledání společných témat

zapojené subjekty

Do projektu byly zapojeny organizace poskytující služby, pomoc a podpory osobám, které jsou sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené.

Tyto organizaci přímo poskytují pomoc těmto cílovým skupinám, nebo se podílejí na výzkumu, definování a tvorbě nástrojů nezbytných pro eliminaci sociálního vyloučení a předcházení sociálnímu vyloučení.

 • realizátor projektu

  ACoRD CZ, z.s.

  Nezisková organizace, která se zabývá organizační, technickou, ekonomickou a právní podporou v oblasti sociální, regionální a strukturální politiky. Spolupracuje s velkým počtem odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblastech sociální práce a sociálních služeb, regionálního rozvoje, komunitního plánování, strategického plánování, ekonomiky, práva atd.


  ACoRD CZ, z. s.
  Bozděchova 99/6
  400 01 Ústí nad Labem
  Výkonný ředitel:
  Bc. Ladislav Marek
  Email: marek@acordczech.org

 • projektový partner

  Evangelische Hochschule Dresden

  EHS Drážďany je mezinárodně propojená a státem akreditovaná nadací zřízená vysoká škola. Její studijní, výzkumné, vzdělávací a kvalifikační programy jsou zaměřeny na sociální práci, dětskou pedagogiku, náboženskou a komunitní pedagogiku a ošetřovatelství. Teorie a praxe se rozvíjejí ve vzájemném dialogu na základě evangelického profilu.


  Theresa Lempp
  profesorka teorií a metod sociální práce
  Dürerstraße 25,
  01307 Dresden
  Email: theresa.lempp@ehs-dresden.de

 • projektový partner

  Dobrovolnické centrum, z. s.

  Dobrovolnické centrum, z. s. vzniklo v listopadu 1999 a od svého založení se orientuje na práci s dobrovolníky, kteří pomáhají v různých oblastech života, například ve sportu, v kultuře, v nemocnicích, v mentoringových programech pro děti a dalších.
  Realizuje také projekt Housing first na území města Ústí nad Labem, který je zacílen na podporu osob nacházejících se v bytové nouzi. Jedná se o jeden z největších projektů tohoto typu v ČR.

  ředitelka

  Mgr. Lenka Vonka Černá

  Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem

  lenka.cerna@dcul.eu

  www.dcul.cz

 • projektový partner

  Člověk v tísni o.p.s.

  Poskytovatel sociálních a vzdělávacích služeb. V Ústeckém kraji působí v Bílině, Chomutově a Ústí nad Labem. Mezi služby nabízené dospělým lidem v Ústí nad Labem patří: individuální poradenství (Terénní programy), rodinné poradenství (Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi), dluhové poradenství. Pro děti a mladistvé zajišťuje provoz předškolních a nízkoprahových klubů, službu podporu vzdělávání a kariérní poradenství. Působí v několika sociálně vyloučených lokalitách.

  Ředitel pobočky Ústí nad Labem

  Mgr. Vít Kučera

  Šafaříkova 635/24, 120 00, Praha 2

  vit.kucera@clovekvtisni.cz

  www.clovekvtisni.cz

 • projektový partner

  Charita Litoměřice

  Poskytovatel širokého spektra sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, které jsou soustředěné ve Středisku prevence a humanitární pomoci. Služby jsou poskytovány pobytovou, ambulantní a terénní formou.

  ředitelka

  Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

  Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice

  karolina.wankovska@litomerice.charita.cz

  litomerice.charita.cz

 • projektový partner

  Krajský Úřad Ústeckého kraje – Odbor sociálních věcí

  Řídí a financuje poskytování sociálních služeb na území celého Ústeckého kraje. Zřizuje sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

  vedoucí odboru

  Ing. Petra Lafková, MPA

  Odbor sociálních věcí

  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

  lafkova.p@kr-ustecky.cz

  www.kr-ustecky.cz

 • projektový partner

  Město Dubí

  Dubí je město v okrese Teplice, v Ústeckém kraji. Žije zde přibližně 7 800 obyvatel. Jde o lázeňské město, které proslulo výrobou skla a porcelánu. Dubí realizuje projekty zacílené na sociální začleňování obyvatel v lokalitě Pozorka.

  projektový manažer

  Mgr. Libor Kudrna, DiS.

  Město Dubí

  Ruská 264, 417 01 Dubí

  kudrna@mascinovecko.cz

  www.mesto-dubi.cz

 • projektový partner

  NADĚJE – oblast Litoměřice

  Poskytovatel sociálních služeb zaměřených na pomoc a podporu osob sociálně vyloučených, osob bez domova, ale i dětí a mládeže, rodin nebo osob se zdravotním postižením. V rámci Ústeckého kraje působí v Litoměřicích, Lovosicích, Terezíně, Roudnici nad Labem, Štětí, Kadani a v Klášterci nad Ohří. Služby jsou poskytovány pobytovou, ambulantní a terénní formou.

  oblastní ředitelka

  Mgr. Michaela Lutišanová

  Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice

  michaela.lutisanova@nadeje.cz

  www.nadeje.cz/litomerice

 • projektový partner

  Omse e. V. – Familientreff Puzzle

  Puzzle je interkulturní a otevřené místo pro setkávání dětí a rodin v drážďanské čtvrti Gorbitz. Nabídky jsou zaměřeny na oblast volného času. Cílem je podporovat rodiny v této sídlištní čtvrti. Veškeré nabídky zde fungují na principu dobrovolnosti. Spolek dále nabízí individuální poradenství a pracuje podle zásad orientace v sociálním prostoru.

  sociální pracovník

  Sören Bär

  Harthaer Straße 3, 01169 Dresden

  familientreff@omse-ev.de

  omse-ev.de/kinder-familientreff-puzzle

 • projektový partner

  Zemské hlavní město Drážďany

  Oblast pracovních, sociálních, zdravotnických a bytových záležitostí | Odbor sociální

  Odbor sociální hlavního města Drážďany se považuje za servisní místo pro všechny existenční a sociální potřeby. Jeho cca 380 zaměstnanců se stará o záležitosti obyvatel Drážďan, kteří jsou odkázáni na různou formu podpory. Sem spadají individuální služby, věcné dávky a peněžní dávky. Současně je Odbor sociální partnerem iniciativ, spolků, firem a sdružení, které se v Drážďanech angažují v oblastech sociální participace a integrace.

  oddělení vnitřních služeb, vedoucí sociálního plánování

  Mandy Bidell

  Glashütter Straße 51, 01309 Dresden

  sozialplanung@dresden.de

  www.dresden.de

 • projektový partner

  Verbund sozialpädagogischer Projekte VSP e. V.

  Spolek VSP nabízí širokou škálu služeb péče o děti, školní sociální práci, rodinné a volnočasové aktivity, komunitní práci, poradenství, pomoc při výchově a provozuje azylový dům pro dívky a mladé ženy. Tyto aktivity vycházejí z vnímání společenské odpovědnosti vůči bližním a z reflexe sociálních podmínek. Smyslem je společné řešení individuálních problémů, rozvoj akceptance, participace a schopností rozhodovat sám za sebe.

  jednatelka

  Katrin Förster

  Rathener Straße 115, 01259 Dresden

  post@vsp-dresden.org

  www.vsp-dresden.org

 • projektový partner

  Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH – Quartiersmanagement Prohlis

  V rámci programu na rozvoj měst "Sociální město" (od roku 2020 „Sociální soudržnost“) podporuje spolková vláda od roku 1999 územní rozvoj a modernizaci znevýhodněných městských a místních částí v Německu s cílem podpořit v nich lokální aktivity a posílit jejich sociální soudržnost.
  Z pověření Úřadu plánování města Drážďany je prostřednictvím lokálního managementu realizován takový projekt i ve čtvrti Prohlis. Hlavním cílem je zlepšení kvality života, aktivizace a participace občanů. Pomocí dispozičního fondu lze také financovat lokální projekty. Lokální management plní koordinační funkci a podporuje rozmanité aktivity, subjekty a iniciativy ve čtvrti Prohlis.

  manažerka pobočky

  Katrin Lindner

  Prohliser Allee 33, 01239 Dresden

  info@qm-prohlis.de

  www.qm-prohlis.de

 • projektový partner

  Kinder- und Elternzentrum Kolibri e. V. – interkulturní práce s dětmi, mládeží a rodiči

  Spolek "Kolibri" je sebeorganizační sdružení migrantů a chápe se jako interkulturní setkávací, vzdělávací a kulturní centrum pro děti, mládež a jejich rodiče. Projekt "Interkulturní práce s dětmi, mládeží a rodiči" zahrnuje otevřené, nízkoprahové a na potřeby orientované služby, jako je místo setkávání dětí a rodičů, setkávání mládeže, prázdninové nabídky, informační akce pro rodiče a volně přístupné konzultační hodiny pro rodiče. Cílem spolku je umožňovat setkávání, výměnu zkušeností a participaci lidí s migrační a uprchlickou zkušeností.

  sociální pracovník

  André Bogun

  Ritzenbergstraße 3, 01069 Dresden

  andre.bogun@kolibri-dresden.de

  www.kolibri-dresden.de

Situace sociálně vyloučených osob
v Ústeckém kraji a Sasku

Sociální vyloučení je v ČR vymezeno následujícími kritérii

 • Bydlení

  život bez střechy, bez bytu, ubytovny, azylové byty,
  nestabilní nebo nevhodné byty, dle kategorizace ETHOS

 • Vzdělávání

  jen základní nebo nedokončené základní vzdělání, docházka do segregovaných škol,
  v minulosti absolvování tzv. praktických nebo zvláštních škol

 • Zaměstnání

  dlouhodobá nezaměstnanost, nárazová neregistrovaná práce apod.

 • Zadluženost a vyloučení z finančního trhu

  exekuce, lichva apod.

 • Prostorová segregace

  zhoršená dostupnost veřejných služeb,
  zaměstnání, nižší kvalita veřejného prostoru

 • zdraví

  nižší naděje dožití spojená s nižším vzděláním,
  sociálními nerovnostmi nebo nedostupností lékařské péče

Ústecký kraj se dlouhodobě potýká
s řadou těchto problémů

16,71 %
Největší podíl osob v exekuci v ČR
Největší počet obcí s vysokou a střední mírou zatížení sociálním vyloučením podle indexu sociálního vyloučení.
Nejnižší naděje dožití v ČR

muži 73.9 let
ženy 79.9 let
Postupný úbytek obyvatel a nárůst
počtu obyvatel v seniorském věku.

59 % obyvatel kraje patří do strádající
či ohrožené společenské třídy

Workshopy

 • 1.

  Tento workshop sloužil k vzájemnému představení zapojených organizací a seznámení se se situací v oblasti sociálního vyloučení v obou zapojených regionech, tedy Ústeckého kraje a Saska.

 • 2.

  Hlavním tématem tohoto workshopu, který rovněž proběhl online formou, bylo představení konkrétních projektů a zkušeností v oblasti zapojování komunity do řešení problematiky sociálního vyloučení.

  Účastníci workshopu se shodli na těchto zásadních zjištěních, se kterými je nadále vhodné pracovat:

  Iniciativy na řešení sociálního vyloučení by měly vycházet především od veřejné správy, měst a obcí, a nikoli převážně od neziskových subjektů, jak je tomu aktuálně.

  Je lepší, když jsou aktivity a činnosti v oblasti sociálního začleňování koordinovány z jednoho místa, nejlépe na úrovni veřejné správy.

  Rizikem ohrožujícím efektivitu a úspěšnost řešení problematiky sociálního vyloučení je, že je často řízena institucemi z různých resortů (sociální služby, zdravotnictví, školství atd.), které často nespolupracují. S tím i souvisí, že jsou k financování pomoci využívány rozdílné finanční zdroje.

  Partneři diskutovali řadu příkladů dobré praxe, aktivit a zkušeností, které dokazují pozitivní zkušenosti s využíváním participativních metod, jejichž součástí je zapojování celé komunity do řešení problematiky a předcházení sociálnímu vyloučení. Představeny byly například slavnosti městských čtvrtí, procesy komunitního plánování sítě služeb, dětská fóra, pracovní skupiny atd.).

  Mezi partnery byla rovněž velká shoda na tom, aby alespoň část aktivit a služeb pro sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením měla znaky nízkoprahovosti. Tudíž, aby byla přístupná celému spektru osob z komunity bez výrazných omezení (finanční omezení, přísná pravidla pro využití služby, časové a dopravní dostupnost atd.).

 • 3.

  V rámci tohoto workshopu se konečně mohli účastníci osobně potkat v budově Domu služeb společnosti Člověk v tísni v Předlicích v Ústí nad Labem. Hlavním tématem setkání byla diskuse nad konkrétními postupy při řešení sociálního vyloučení. Byly představeny dvě případové studie:

  1. Projekt Bydlím a žiji v Ústí nad Labem realizovaný Dobrovolnickým centrem, z. s.: pilotní projekt ověřující metodiku Housing first v ČR spolufinancovaný fondy EU
  2. Služby organizace Člověk v tísni poskytované dětem a dospívajícím: příběh klientky využívající nízkoprahový klub v Bílině a program Retrostipendií

  Pro dosažení lepších výsledků při integraci sociálně vyloučených osob byly identifikovány následující faktory úspěchu:

  důvěrný a respektující vztah mezi odborníky a adresáty

  zapojení komunity a sociálního prostředí osoby v nouzi (např. přístup " Housing first " má mimo jiné za cíl spolupracovat se sousedy podporované osoby, aby se předešlo napětí a konfliktům)

  podpora projektů a pomoci sociálně vyloučeným ze strany místních orgánů a jejich začlenění do místních strategií (např. komunitní preventivní řetězce)

  intenzita a kvalita multiprofesní spolupráce mezi odborníky z různých oblastí (sociální práce, vzdělávání, volný čas, kultura, zdravotnictví, psychologie) a spolupráce s aktéry občanské společnosti a místními orgány

  rozvoj sociální infrastruktury a intervence v oblasti sociální politiky a politiky bydlení s cílem čelit sociálně-prostorové segregaci

 • 4.

  Čtvrtý workshop se konal v Drážďanech ve čtvrti Prohlis. Ve středisku mládeže Lila sdružení VSP byla představena a následně diskutována následující témata:
  - komunální strategie pro řešení znevýhodněných čtvrtí – Odbor sociální města Drážďany
  - případová studie - integrovaný přístup k rodinné výchově a podpoře vzdělávání - spolek VSP e. V.
  - přístupy a zásady práce v rodinném centru Puzzle - Omse e. V.
  - budoucí spolupráce, hledání společných témat

  Definice sociálně znevýhodněných oblastí z komunální perspektivy:

  vyšší hustota obyvatelstva než ve zbytku města

  vysoká míra nezaměstnanosti

  vysoká míra nezaměstnanosti osob zahraničního původu a osob ve věku 15-24 let

  vysoký podíl cizinců z mnoha různých národů

  vysoký počet bytových jednotek podléhajících omezením výběru nájemníků

  vysoký pocit nejistoty v důsledku vysoké kriminality

  špatné sociální struktury v sousedství

  Přitěžující faktory znevýhodněných čtvrtí:

  komunální vzdělávací strategie v Drážďanech (podpora zvláště zatížených denních center dalším sociálním pedagogem, navýšení struktury běžných zaměstnanců až o 70 % navíc)

  investice do vzdělávací struktury (rekonstrukce škol a družin, celodenní nabídky)

  obnova měst ve znevýhodněných oblastech a posílení výstavby sociálního bydlení

  lokální management a vytváření místních sítí

  dispoziční fondy a lokální fondy pro financování nízkoprahových iniciativ a projektů občanské společnosti

  sociální práce na ulici a prevence závislostí

  spolupráce mezi školami a aktéry v oblasti kulturního vzdělávání

  FABI - modelový projekt VSP: nízkoprahová podpora rodin prostřednictvím koncentrované pomoci, kombinace různých služeb péče o mládež (rodinná výchova a podpora vzdělávání) na jednom místě a s jedním pracovníkem

  místo setkávání rodin Puzzle jako model sousedského centra, které ve čtvrti funguje jako kontaktní a poradenské místo, které nabízí prostor pro výměnu informací, podporuje lokální angažovanost a dobrovolné aktivity zaměřené na různé uživatele

Závěr a doporučení

Rizika

 • nedostatek personálních zdrojů v pomáhajících profesích a vysoká fluktuace personálu především v problémových oblastech
 • pokračující segregace, například z důvodu nedostatku volných kapacit bydlení a privatizací bytového fondu
 • Rozdělené a nekomunikující komunity bez zájmu o rozvoj občanské společnosti v problémpvých oblastech
 • Nefunkčnost resortního rozdělení aktivit, služeb a činností zacílených na integraci
 • Nedostatečné financování služeb a integračních aktivit
 • Nedostatek specializovaných pomáhajících profesí, nebo jejich nedostupnost (psychologové, terapeuti atd.)
 • Negativní chápání problematiky sociálního vyloučení ze strany majoritní společnosti, často se jedná i o negativní vnímání pojmů jako je například sociální bydlení, migrant atd.
 • Chybějící infrastruktura

Přenositelné a využitelné postupy a metody

 • Participativní postupy a metody cílící na zapojování sociálně vyloučených do rozhodování
 • Integrace prostřednictvím pořádání a organizování celé řady aktivit (volnočasové aktivity, sport, umění, jídlo, hudba, divadlo, zahradničení atd.)
 • Bydlení jako klíčová nezbytnost pro sociální začlenění (Housing First)
 • Práce se sousedy osob sociálně vyloučených
 • Zapojování dobrovolníků do práce se sociálně vyloučenými
 • Bezplatná infrastruktura kulturních institucí (např. místních knihoven)
 • Zvýšení platů nebo počtu zaměstnanců ve zvláště znevýhodněných čtvrtích
 • Rozvoj sousedských center, která zasahují všechny cílové skupiny